GO5C8119

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ที่มีประโยชน์กับลูกๆ ของเรากันครับ
ในช่วงกลางเดือนนี้ คือระหว่างวันที่ 16-21 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีการจัดงาน ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556’  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (หรือถ้าใครไปไม่สะดวก ก็สามารถไปชมที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ช่วงวันที่ 14-18 สิงหาได้ครับ เค้าจัดคู่ขนานกันอีกที่ แต่อาจจะไม่ใหญ่เท่าที่ไบเทค) 

เมื่อปีก่อนผมก็พาเจ้าลูกชายโมโม่ไปชมมาเช่นกัน สนุกดีครับ ในงานก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน มีการนำนวัตกรรมที่นำสมัย สร้างความตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสามารถสร้างความตระหนักในความสำคัญและปลูกฝังให้เด็กๆ ชื่นชอบและสนใจวิทยาศาสตร์

IMG_0078

กิจกรรมภายงานในปีนี้จะประกอบไปด้วย
• นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
• นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีบทบาทและให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
• นิทรรศการและกิจกรรมการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทย และต่างประเทศ
• ห้องทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
• ลานกิจกรรมพัฒนาปัญญาเยาว์ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน  <- ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กน่าไปดูมากครับ
• การแสดงและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
• สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์
• การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การแสดงสินค้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GO5C8041

หัวข้อนิทรรศการที่น่าสนใจเด็กๆ น่าจะชอบครับ บางเรื่องเรายังเอามาสอนลูกต่อได้ด้วยนะเออ

(1) พลังงานเพื่ออนาคต
นำเสนอสถานการณ์ด้านพลังงาน การใช้ประโยชน์ แนวโน้มในอนาคต นวัตกรรมด้านพลังงาน ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อม
นำเสนอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ เตือนภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบเรียลไทม์ ตลอดจนช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร

(3) วิกฤตอาหาร
นำเสนอสถานการณ์วิกฤตความมั่นคงด้านอาหารของโลกและภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมีเหตุปัจจัยที่มีผลต่อวิกฤติการณ์รวมทั้งการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการบรรเทาปัญหา และการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

(4) เทคโนโลยีด้านการแพทย์และยา
นำเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนไทย เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการแพทย์และยา ที่นำมาใช้ในการบำบัดรักษา รวมทั้งการแพทย์ทางเลือก เภสัชพันธุศาสตร์ และนวัตกรรมการแพทย์ใหม่ล่าสุด

(5) ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมจัดการน้ำ
นำเสนอสถานการณ์ทรัพยากรน้ำของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพปัญหา และการใช้เทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บรักษา กระจาย และอนุรักษ์น้ำ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาด้านน้ำในปัจจุบัน

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนอความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน นวัตกรรมใหม่ที่กำลังนำมาใช้ หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้เพิ่มศักยภาพในการประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการจัดการในทุกๆ ด้าน

GO5C8308

(7) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
นำเสนอเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะอตุสาหกรรมนำร่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งมีการพัฒนาเทคนิคกระบวนการให้ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

(8) เทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร
จัดแสดงผลงานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาและวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนช่วยเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร

(9) เทคโนโลยีเพื่อชุมชน
นำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

^^ งานนี้สนุกและได้ความรู้ดีๆ กลับมาเพียบครับรับรอง!

science